Nakupujte kyselinu sírovou bezpečně.

31.10.2022

 Postup:
1. Jsem široká věřejnost nebo profesionální uživatel ? Potřebuji pro nákup platné IČO a platný Občasnský průkaz !
2. Vyberu položku zde: kyselina sírová vložím do košíku a odešlu objednávku.
3. Vyčkám na email od prodejce, který mi zašle dokument k vyplnění s názvem Prohlášení zákazníka.
4. Dokument vyplním a podepsaný naskenuji do emailu a zašlu zpět prodejci.
5. Prodejce může dle druhu zvolené platby a stavu skladu expedovat.

Jelikož se ze strany zákazníků množí dotazy ohledně vydávání látek spadajících do kategorie prekurzorů výbušnin podléhajících omezení a regulovaných prekurzorů výbušnin, dovolili jsme si sumarizovat informace týkající se nařízení 2019/1148 ze dne 20. června 2019 (dále jen Nařízení). Přikládáme znění Nařízení a Pokyny k provádění nařízení, kde jsou blíže specifikovány povinnosti hospodářských subjektů, příklady podezřelých transakcí a postupy hlášení.  

Podle tohoto Nařízení: Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány.

Profesionální uživatel = fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které prokazatelně potřebují prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jejich obchodní činnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti.

1. Prekurzor výbušnin podléhající omezení

= látky, které nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti (neprofesionální uživatel) v koncentracích vyšších, než je uvedená mez v tabulce. Platí i pro směsi, ve kterých je obsažena látka v koncentraci vyšší, než je uvedená mezní hodnota pro výdej neprofesionálnímu uživateli.

Látka

Mezní koncentrace pro výdej osobám z řad široké veřejnosti

Kyselina dusičná

3%

Peroxid vodíku

12%

Kyselina sírová

15%

Nitromethan

16%

Dusičnan amonný

16 % dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného

Chlorečnan draselný

40%

Chloristan draselný

40%

Chlorečnan sodný

40%

Chloristan sodný

40%

Pro výdej těchto látek nad tyto mezní koncentrace je nutné vyplnit Prohlášení zákazníka, kdy zákazník musí být profesionálním uživatelem a prokazatelně potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jeho obchodní činnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti (účel použití). Např. nevydám prekurzor výbušnin zákazníkovi s vypsaným prohlášením zákazníka a IČO, pokud předmět jeho činnosti jsou např. zednické práce. Nepotřebuje ho prokazatelně ke svojí profesi a podnikání (musí posoudit hospodářský subjekt vydávající prekurzor).

2. Regulované prekurzory výbušnin

Prekurzory výbušnin podléhající oznamování jsou látky, které mohou být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti. Není nutná evidence takových transakcí, ale zůstává povinnost hlásit podezřelé transakce.

Latka: Hexamin, Aceton, Dusičnan draselný, Dusičnan sodný, Dusičnan vápenatý, Dusičnan amonno vápenatý, Hořčík, práškový, Hexahydrát dusičnanu hořečnatého, Hliník, práškový 

Hospodářské subjekty mají při prodeji prekurzorů podléhajících omezení profesionálnímu uživateli povinnost:

  • Ověřit oprávnění zákazníka k nákupu (vyžadovat informace o jeho obchodu, podnikání nebo profesi a účelu použití prekurzoru)
  • Požádat zákazníka o vyplnění prohlášení
  • Ověřit jeho totožnost při prodeji
  • Ověřit oprávnění zákazníka nakupovat prekurzory výbušnin podléhající omezení pro danou společnost nebo instituci (statutární zástupce, zplnomocněný zástupce)
  • Zaznamenávat každou takovou transakci a uchovávat záznamy po dobu 18 měsíců od provedení transakce

Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé mají povinnost:

  • Aktivně omezovat možnost zmizení a krádeže regulovaných prekurzorů výbušnin
  • Neprovést podezřelou transakci

Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé mají povinnost oznamovat do 24 hodin od zjištění:

  • Významné krádeže
  • Významná zmizení
  • Podezřelé transakce bez ohledu na to, zda je potencionálním zákazníkem osoba z řad široké veřejnosti, profesionální uživatel nebo hospodářský subjekt. Povinnosti týkající se oznamování se vztahují na prekurzory výbušnin podléhající omezení (příloha I nařízení), ale i na prekurzory výbušnin podléhající oznamování (příloha č. II nařízení)

Při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádež významné, přihlédnou k tomu, zda je množství s ohledem na všechny okolností případu neobvyklé.

Hlášení podezřelých transakcí/významných zmizení a krádeže se oznamuje na jedno z těchto dvou kontaktních míst:

Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Odbor zbraní a nebezpečných materiálů Pošt. sch. 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 Zbraslav Email: ncoz.t4cr.cz, ncoz.nkbt.info@pcr.cz Linka služby PČR: 974 842 333

Český báňský úřad Kozí 4, Praha 1, Email: prekurzory@csusbs.cz, Linka služby ČBÚ: 721 329 137