Kyselina akumulátorová, láhev 1L

Obrázek
Obrázek
Obrázek (1)
PRODEJ POUZE NA PLATNÉ IČO !!! Při objednání tohoto výrobku, nutno doložit živnostenský list ! Labar kyselina sírová 38% používaná jako elektrolyt k plnění suchých údržbových olověných akumulátorů, např. autobaterie, motobaterie apod. Nepoužívá se k doplnění stavu hladiny elektrolytu, k tomuto účelu slouží destilovaná voda.
120 Kč
99,0 Kč bez DPH
Skladem ihned k dispozici
GLS 84 kč
Česká pošta 109 Kč
Top Trans 179 Kč
Kurýr Najbert (Praha) 149 Kč
Osobní odběr Zdarma

Více o dopravě

Kód102723
PNPři objednání tohoto výrobku, nutno doložit živnostenský list !
VýrobceLabar
PopisTechnické parametryKe staženíSouvisející produktyAlternativní produkty

Při objednání tohoto výrobku, nutno doložit živnostenský list !

Používá se pro

Labar kyselina sírová 38% používaná jako elektrolyt k plnění suchých údržbových olověných akumulátorů, např. autobaterie, motobaterie apod. Používá se do akumulátoru podle pokynu výrobce akumulátoru. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Použití
Pozor! Nepoužívá se k doplnění stavu hladiny elektrolytu, k tomuto účelu slouží destilovaná voda.

Parametry
- obsah 1litr

Upozornění
Ochranné pomůcky při manipulaci!
Nevdechujte plyn/páry. Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle.

Bezpečnost
Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte ji slunečnímu záření a teplotám nad 50 stupňů Celsia. Řiďte se před použitím výhradně pokyny na zadní etiketě produktu. Jinak hrozí újma na majetku tak i na zdraví.

Údaje o nebezpečnosti
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Pokyny při přímém styku s kyselinou 38%!
Při styku s kůží (nebo vlasy) veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůže vodou/osprchujte. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře: volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Kyselina sírová složení a využití
(zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H2SO4, který značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku. Využití, kyseliny sírové je velmi široké. Kyselina sírová se používá zejména při výrobě průmyslových hnojiv při výrobě chemikálií při výrobě plastů při výrobě léčiv při výrobě barviv při výrobě výbušnin v papírenském průmyslu v textilním průmyslu při výrobě syntetických vláken při zpracování rud při zpracování ropy jako elektrolyt do olověných akumulátorů při sušení a odvodňování látek při úpravě pH vody při výrobě Kolových nápojů.

VýrobceLabar
Dokumenty ke stažení
Zákazníci k tomuto zboží kupují
Refraktometr Silverado REF 404 (414/404bp)
848 Kč701 Kč bez DPH
Kód:104780
Obvykle 2-5 dní
Voda do ostřikovačů Motul, 5L, -20 st. C, (kanystr), 1ks
139 Kč115 Kč bez DPH
Kód:MOT5L
Skladem ihned k dispozici
Den Braven Odstraňovač etiket a pásek 400 ml, sprej
229 Kč189 Kč bez DPH
Kód:104582
Skladem ihned k dispozici
Sprej - čistící přípravek KONTAKT 60, 200ml
223 Kč184 Kč bez DPH
Kód:106000
Skladem ihned k dispozici
Sprej - čistící přípravek KONTAKT GOLD 2000, 200ml
666 Kč550 Kč bez DPH
Kód:101490
Obvykle 2-5 dní
Destilovaná voda, 5L, (kanystr), 1ks
87,8 Kč72,6 Kč bez DPH
Kód:103064
Obvykle 2-5 dní
Nerezový kartáč na akusvorky a baterie
122 Kč101 Kč bez DPH
Kód:103548
Skladem ihned k dispozici
Alternativní produkty
Kyselina akumulátorová 5L, (kanystr), 1ks
351 Kč290 Kč bez DPH
Kat.číslo:104835
Skladem ihned k dispozici
Kyselina akumulátorová, láhev 0,5L
55,7 Kč46,0 Kč bez DPH
Kat.číslo:105992
Skladem ihned k dispozici

Na produkty z kategorie ,,Kyselina sýrová,, se vtahuje Nařízení EU (2019/1148) o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání – povinnosti a požadavky na bateriový průmysl a dodavatelský řetězec směrem k zákazníkovi“ Pro zakoupení produktů nutno doložit živnostenský list.